Ochrana osobních údajů

Seznámení se zpracováním osobních údajů

Seznámení se zpracováním osobních údajů podle článku 13., NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „Nařízení“). Toto seznámení se zpracováním osobních údajů je účinné od 25.5.2018.

A. Identifikační údaje správce a zpracovatele:

Dejmark Czech s.r.o. se sídlem Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 272 29 220 (dále jen "Správce") je provozovatelem IS E-shopu na https://eshop.dejmark.cz, IS NEWSLetter, IS Marketing, IS výherní systém v České republice a Správcem osobních údajů Subjektů údajů.

Dejmark spol. s r.o. se sídlem Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČ: 31 628 079, je sesterskou společností Správce a zpracovatelem osobních údajů Subjektů údajů. Společnost Dejmark spol. s r.o. je provozovatelem IS E-Shopu na https://eshop.dejmark.sk, IS NEWSLetter, IS Marketing a IS výherní systém ve Slovenské republice.

Zpracovatelem osobních údajů Subjektů údajů je dále společnost SCHENKER s.r.o. se sídlem Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 31 327 222.

B. Subjekt údajů a zpracování osobních údajů

Subjekt údajů je fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány Správcem, např. zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři, zaměstnanci Správce, uchazeči o zaměstnání.

Osobním údajem je jakákoliv informace, která může být spojena s konkrétní identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou, např.:

• jméno
• adresa - domácí
• adresa - zaměstnání
• telefonní číslo
• e-mail
• číslo zákazníka, IP adresa apod.
• datum narození
• pohlaví
• informace o poloze (location)
• korespondence (chaty, e-maily)
• používání e-mailu/internetu
• informace v poli pro volný text (open text fields)

Citlivými osobními údaji jsou např.:

• údaje o zdraví
• rodné číslo, číslo sociálního pojištění
• údaje o náboženském vyznání
• rasa nebo etnický původ
• členství v odborech
• záznamy o trestné činnosti (trestní rejstřík)
• politické názory
• sexuální orientace a informace o sexuálním životě
• genetické údaje
• biometrická data pro individuální identifikaci osoby
• údaje dětí (do 16 let)

Zpracováním osobních údajů se rozumí používání osobních údajů, včetně:

• shromažďování
• uchovávání
• odstraňování
• sdílení
• sdělování
• zpřístupnění

V souladu s Nařízením mají Subjekty údajů práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, jako právo přístupu k údajům, na opravu osobních údajů, na smazání údajů (právo být zapomenut), na omezení zpracování údajů, na přenos údajů k jinému správci údajů, na podání stížnosti. Subjekty údajů mohou zaslat žádost týkající se jejich výše uvedených práv.

C. Účel zpracování osobních údajů Správcem:

1. Zpracování údajů pro účely zasílání marketingových nabídek a newsletteru

2. Zpracování údajů pro www.eshop.dejmark.cz:

• registrace na internetové stránce www.eshop.dejmark.cz (vytvoření a správa osobního účtu)

• vytvoření a realizace obchodního styku (vytvoření objednávky, dodání objednávky, evidence v obchodní databázi zákazníků, evidence objednávek pro řešení případných reklamací)

• informování o novinkách i akcích a účast v soutěžích

3. Zpracování údajů pro organizované soutěže, losování věcných cen v soutěžích.

D. Seznam zpracovávaných osobních údajů:

• jméno, příjmení

• emailová adresa a telefonní číslo

• adresa trvalého bydliště (ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát)

• doručovací adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát)

E. Doplňující informace

1. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa jsou zpracovávány za účelem zasílání marketingových nabídek na základě souhlasu Subjektu údajů.

2. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa jsou zpracovávány za účelem zasílání newsletteru na základě souhlasu Subjektu údajů.

3. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa jsou zpracovávány pro vytvoření a realizaci obchodního styku na základě souhlasu Subjektu údajů.

4. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa jsou zpracovávány pro losování věcných cen v soutěžích na základě souhlasu Subjektu údajů.

5. V případě objednávek přes e-shop budou osobní údaje Subjektu údajů poskytovány třetím stranám, společnostem na základě smlouvy se společností Dejmark Czech s.r.o., t.j. SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava. Osobní údaje budou dále poskytovány za účelem zasílání newsletterů, pro marketingové účely a za účelem realizace účasti Subjektu údajů v soutěžích, společnosti Dejmark spol. s r.o., IČ: 31 628 079, se sídlem Priekopská 3706/104, Martin 036 01.

6. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa budou uchovávány na dobu 5 let.

7. Osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování.

8. Automatizované profilování (Cookies a Google Analytics). Při sledování našich webových stránek zpracovatel Dejmark spol. s r.o. zaznamenáva vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které webové stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webové stránky a přizpůsobování zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme poskytovat lepší služby.

9. Osobní údaje jsou získány na základě smlouvy se zprostředkovateli (poskytovateli platformy):

• Facebook - FB pixel

• Google - Google Analytics

• Smartemailing - newsletter systém

10. Správce prohlašuje, že při výběru partnerů – zpracovatelů osobních údajů dbá na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů opatřeními podle § 13 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s Nařízením.

11. Správce prohlašuje, že přijal všechna opatření ve smyslu § 13 Zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení a tímto se zavazuje chránit tyto údaje před náhodným i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami zpracování osobních údajů.

12. Správce se zavazuje zajistit, že osobní údaje budou třetí stranou zpracovávány na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

13. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

14. Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

15. Ve společnosti Dejmark Czech s.r.o. je ustanovena odpovědná osoba. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu jsou: tel. Číslo +420 724 511 124 nebo e-mail: jiri.ulmajer@dejmark.com.

F. Poučení o právech Subjektu údajů:

Právo na přístup

1. Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

a) účely zpracování;

b)kategorie dotčených osobních údajů;

c)příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

d)pokud je to možné, doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení;

e) existence práva požadovat od Správce opravu osobních údajů týkajících se Subjektu údajů nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo přenos osobních údajů;

f) právo podat stížnost orgánu dozoru;

g) jestliže osobní údaje nebyly získány od Subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

h) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 až 4 Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro Subjekt údajů.

2. Pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci, Subjekt údajů má právo být informován o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení týkajících se přenosu.

3. Správce poskytne Subjektu údajů na vyžádání kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které Subjekt údajů požádá, může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud Subjekt údajů podal žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud Správce údajů nepožádal o jiný způsob.

4. Právo získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají. S ohledem na účely zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání ("zapomenutí")

1.Subjekt údajů má také právo dosáhnout u Správce bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;

b) Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání;

c) Subjekt údajů odmítá zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo Subjekt údajů odmítá zpracování podle článku 21 odst. 2 Nařízení;

d) osobní údaje jsou zpracovány nezákonně;

e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Správce podléhá;

f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.

2.Pokud Správce zveřejnil osobní údaje a podle odstavce 1 je povinen vymazat osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikne vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval třetí osoby, které provádějí zpracování osobních údajů, že je Subjekt údajů vyzývá, aby vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo repliky.

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;

b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Správce podléhá, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Správci;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3 Nařízení;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v odstavci 1 znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo

e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:

a) Subjekt údajů napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Správci ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování je protizákonné a Subjekt údajů zpochybňuje vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

c) Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Subjekt údajů na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

d) Subjekt údajů zpochybnil zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

2. Pokud se zpracovávání omezilo podle odstavce 1, takové osobní údaje Správce zpracovává pouze se souhlasem Subjektu údajů nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Právo na přenosnost

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu správci, pokud:

a) se zpracování zakládá na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a

b) jestliže se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

2. Subjekt údajů má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 právo na předávání osobních údajů přímo od Správce druhému správci, pokud je to technicky možné.

3. Uplatňováním práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Správci.

4.Právo uvedené v odstavci 1 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

Právo namítat

1.Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně práva vznést námitky proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Správce nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Subjektu údajů, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

2.Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

3.Pokud Subjekt údajů odmítá zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat.

4.Subjekt údajů je tímto výslovně upozorněn na právo uvedené v odst. 1 a 2.

5.V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES může Subjekt údajů uplatnit své právo namítat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

6.Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, Subjekt údajů má právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

Oznámení třetím stranám

Správce oznámí každému zpracovateli, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1 a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce o těchto zpracovatelích informuje Subjekt údajů, pokud to Subjekt údajů požaduje.

Řešení stížností

Pro případ stížností ohledně používání osobních údajů Správcem, může Subjekt údajů tuto stížnost vznést prostřednictvím odpovědné osoby Správce: jiri.ulmajer@dejmark.com. Vedle uplatnění stížnosti u Správce se může Subjekt údajů se svojí stížností také obrátit na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, https://www.uoou.cz/.

Používaní cookies

Soubory cookies

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookies. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová stránka na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookies?

Tyto webové stránky používají soubory cookies k zapamatování si uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

Jak kontrolovat soubory cookies

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení.

DĚKUJEME
Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře na stránce www.dejmark.cz. Budeme Vás kontaktovat v nejkratším možném čase
Zavřít